Algemene voorwaarden rondom producten en diensten vanunit Veelkant

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 9 oktober 2019.

Veelkant, De Marke 37, 7431GE te Diepenveen, biedt haar consulten aan volgens richtlijnen van de BATC (regnr. 02481, agbcode 90103097), die luiden als volgt:

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving. De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken. De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling. De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur. De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten. De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen. De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot: 1. de therapeut, 2. de beroepsorganisatie van de therapeut en 3. tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop. De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. De consulten die meer dan 24 uur van te voren worden verschoven of geannuleerd, worden geacht niet te hebben plaatsgevonden en worden derhalve niet in rekening gebracht of in mindering gebracht van het aantal overeengekomen traject-consulten. Felice Visser hanteert de klacht-en tuchtregeling van de BATC onder KBnr. 1612.2072.

Consulten die worden geboden vanuit de dienstverlening via de Zorgcoöperatie Klaver4You te Zwolle, vallen onder de Zorgovereenkomst zoals vastgesteld door Klaver4You. Veelkant verzorgt daarnaast hoogwaardige opleidingen en trainingen, hierna ook te noemen de academische dienstverlening, onder de navolgende bepalingen en voorwaarden:

Artikel 1: Algemeen

Veelkant organiseert c.q. verstrekt hoogwaardige opleidingen en trainingen; zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde resultaat te verkrijgen, maar kan het resultaat van haar academische dienstverlening evenwel niet garanderen. De kwaliteitstoetsing is uitgevoerd door het CRKBO en de Veelkant Academie is vervolgens geregistreerd bij het CRKBO. Ook het KTNO heeft de kwaliteit van de Veelkant Academie getoetst en vervolgens opgenomen als KTNO opleider. Felice Visser verzorgt de opleidingen van de Academie en is geregistreerd bij het CRKBO en KTNO als docent. Wanneer een gastdocent wordt ingezet, is Felice Visser als docent wel aanwezig.

Artikel 2: Overeenkomst

Bij inzending van het ondertekende inschrijfformulier of invulling van het inschrijfformulier op de website van Veelkant www.veelkant.nl (Linkpay formulier) gaat men een overeenkomst met Veelkant aan voor de duur van de opleiding/training zoals vermeld in de opleidingsinformatie op www.veelkant.nl en verklaart men akkoord te zijn met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld. Tevens is men verbonden tot betaling van het gehele cursusgeld van de opleiding/training ongeacht welke betalingsregeling wordt overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand zodra het ondertekende inschrijfformulier van Linkpay Veelkant heeft bereikt en Veelkant de ontvangst daarvan middels een bevestigingsbrief via Linkpay heeft bevestigd. De overeenkomst eindigt bij het afronden van de opleiding/training met een
diploma/certificaat/bewijs van deelname of komt te vervallen bij uitschrijving (zie verder artikel 5). Bij inzending van het ondertekende inschrijfformulier of invulling van het inschrijfformulier op www.veelkant.nl is men akkoord met eventuele uitstel van de opleiding of overstap naar een andere groep.

Artikel 3: Bedenktijd

Men heeft een bedenktijd van veertien dagen (herroepingsrecht). Binnen veertien dagen na ondertekening van het inschrijfformulier, kan men de overeenkomst nog zonder opgave van redenen ontbinden. Nadat de ontbindingsperiode van veertien dagen is verlopen kan men de overeenkomst uitsluitend voortijdig beëindigen als voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 5. Wanneer een deelnemer zich veertien dagen (of minder) voor aanvang van een opleiding/training inschrijft, komen de voorwaarden van de wettelijke bedenktermijn te vervallen.

Artikel 4: Annulering door Veelkant

4a: Annulering wegens te weinig deelnemers

Veelkant is gerechtigd de dienstverlening te annuleren, zonder gehouden te zijn tot welke schadevergoeding dan ook, in het geval er sprake is van een te gering aantal deelnemers, o.a. door ziekte van deelnemers, alsmede in het geval dat de samenstelling van de groep van deelnemers, naar inzicht van Veelkant, afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening. Indien er te weinig deelnemers zijn, wordt de opleiding geannuleerd. Eventueel overgemaakt lesgeld wordt teruggestort.

4b: Annulering bij afwijzing door Veelkant voor aanvang van de opleiding

Veelkant is volledig vrij om zonder opgave van redenen een kandidaat te weigeren tot het volgen van een opleiding of training als het instituut de kandidaat daarvoor niet geschikt acht of om andere redenen niet wenst toe te laten. Deze afwijzing kan ook plaatsvinden als Veelkant het inschrijfformulier van een kandidaat al heeft ontvangen. Dat inschrijfformulier is dan ongeldig en Veelkant heeft geen verplichtingen jegens de kandidaat. Mocht het inschrijfgeld reeds betaald zijn dan zal Veelkant deze terugstorten op de rekening van de betalende partij.\

4c: Annulering wegens ongepast gedrag

Veelkant behoudt zich het recht om studenten te verwijderen van een opleiding of training als zij:

zich niet gedragen volgens de in Nederland algemeen geldende sociale en ethische normen; agressief of gewelddadig gedrag vertonen naar medestudenten en/of docenten, zowel lichamelijk als geestelijk (zoals pesten e.d.); zich schuldig maken aan discriminatie op het gebied van godsdienst, ras, nationaliteit of geslacht; zich schuldig maken aan (seksuele) intimidatie;
frauduleuze handelingen plegen; een dermate storend gedrag vertonen in de lesgeroep, dat het leerproces van de medestudenten ernstig wordt verstoord; weigeren om coachbaar te zijn door de mentor van Veelkant. Dit wil zeggen dat studenten bereid moeten zijn feedback op hun gedrag te accepteren en daarmee serieus aan de slag gaan. Voordat studenten verwijderd worden, krijgen zij eerst een waarschuwing van de mentor tijdens een persoonlijk gesprek. Als het ongepaste gedrag na de waarschuwing herhaald wordt, worden zij definitief verwijderd uit de opleiding. Er is dan geen restitutie van lesgeld. Als studenten fysiek geweld plegen naar medestudenten of docenten, worden zij onmiddellijk van de opleiding verwijderd, zonder restitutie van lesgeld.

Artikel 5: Vroegtijdig beëindiging

5A: Uitstel beroepsopleiding door deelnemer

De opleiding kan door de student slechts éénmaal worden verzet. Het verzoek tot verzetten dient schriftelijk te worden ingediend bij de administratie. De verzette lesdagen dienen binnen 12 maanden na verzetten van de opleiding te worden gevolgd, tenzij anders afgesproken met de mentor.

Indien de opleiding in de tussentijd is gewijzigd, geannuleerd of niet meer wordt aangeboden is Veelkant hiervoor niet aansprakelijk. In overleg met het secretariaat en de desbetreffende opleidingsmanager kan er uitgeweken worden naar een andere opleiding (indien aan de toelatingseisen wordt voldaan). Er is dan ook geen mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld. De betaling van de deelnamekosten kan niet worden verzet en deze dient volgens de algemene betalingsvoorwaarden te worden voldaan. Aan het verzetten of uitstellen van de opleiding zitten € 100,- administratiekosten verbonden.

5b: Annulering beroepsopleiding door deelnemer 

Indien de student de overeenkomst voor een beroepsopleiding wenst te annuleren, dient de student dit schriftelijk in te dienen en is Veelkant gerechtigd de volgende kosten in rekening te brengen: bij annulering tot twee weken voor de startdata van de opleiding: 10% van het lesgeld; bij annulering t/m de tweede lesdag: 15% van het lesgeld; bij annulering vanaf de tweede lesdag: 100% van het lesgeld.

5c: Annulering bijscholing en/of korte door deelnemer

Indien de student de overeenkomst voor een bijscholing/training wenst te annuleren, dient de student dit schriftelijk in te dienen en is Veelkant gerechtigd de volgende kosten in rekening te brengen: bij annulering tot twee weken voor de training: 20% van de trainingskosten; bij annulering tot 24 uur voor de training: 50% van de trainingskosten; bij annulering op de eerste dag van de training: 100% van de trainingskosten.

Artikel 6: Aanwezigheid

Veelkant verwacht 100% aanwezigheid. Indien de student om dringende redenen de lesdagen niet kan bijwonen dan dient hij/zij dit van tevoren aan te geven bij de mentor. De student is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de lessen, dit gebeurt conform de procedure die vermeld staat in de studieopdrachten. Alleen met instemming van de mentor is de minimale aanwezigheid van 90% toegestaan. Indien meer dan 10% van de lesdagen verzuimd wordt, behoudt Veelkant het recht om desbetreffende persoon niet toe te laten tot het volgende jaar van de opleiding of geen diploma te geven. Er vindt ook geen restitutie van lesgeld plaats bij gemiste lesdagen. Het gehele lesjaar dient volledig te worden betaald. Veelkant verplicht zich door deze overeenkomst de lessen te doen geven die in het lesrooster zijn vermeld. Met dien verstande dat bij ziekte of andere gewettigde afwezigheid van een docent zo spoedig mogelijk voor een vervangende docent wordt gezorgd. Erkende christelijke of nationale feestdagen, vakantie, force majeure en tussentijdse beëindiging door cursist anders dan in artikel 4 en 6 is vermeld, leveren geen vermindering op het cursusgeld op. Verzuim van de lessen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het opleidingsgeld.

Artikel 7: Betaling

De gefactureerde kosten van deelname dienen voor aanvang van de opleiding door Veelkant ontvangen te zijn. Indien betaling niet voor de datum van de dienstverlening is ontvangen, is Veelkant gerechtigd de deelnemer(s) de toegang tot trainingen c.q. de deelname aan de dienstverlening te weigeren, onverminderd de plicht van de student het verschuldigde bedrag alsnog aan Veelkant te voldoen, eventueel verhoogd met rente- en kostenvergoeding. Behalve wanneer de deelnemers zich pas op of na de eerste lesdag aanmeldt. In dit geval dient de deelnemer per ommegaande het lesgeld te betalen. De buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de nalatige partij. Tot de buitengerechtelijke kosten worden o.a. gerekend de incassokosten, ten bedrage van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 49,50. Alle oninbare vorderingen worden door een deurwaarder geïnd. Over alle kosten zal tevens btw in rekening worden gebracht. Veelkant is gerechtigd het diploma in te houden indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan. Boeken en leersessies zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen, de (digitale) artikelen en studiegids wel. De prijzen (zowel in de aanbiedingen als in de offertes) gelden onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

Veelkant behoudt de rechten van het intellectuele eigendom, met name het auteursrecht, welke rusten op alle door haar verstrekte, althans aan de student en/of deelnemer(s) ter beschikking gestelde cursusmateriaal, zoals artikelen, boekwerken, sheets, grafieken, lesroosters en cursusmethoden etc., behoudens een uitdrukkelijke en
schriftelijke overeengekomen anders luidend beding. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Veelkant.

Artikel 9A

Het zonder uitdrukkelijk en voorafgaande schriftelijke toestemming van Veelkant verveelvoudigen en of verspreiden van de ter beschikking gestelde materialen en roosters maakt de deelnemer schadeplichtig.

Artikel 9B

Het is ter beoordeling van Veelkant of zij gevolg geeft aan een verzoek tot toezending van cursusmaterialen zonder dat deelname mogelijk is (gebleken).

Voor de uitlegging van deze overeenkomst tot het volgen van de opleiding, wordt domicilie gekozen te Diepenveen. Te allen tijde is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 10: Examens

Om aan het examen te mogen deelnemen, dient men zich daarvoor tijdig aan te melden en het verschuldigde examengeld te voldoen. De hoogte van het examengeld staat op www.veelkant.nl vermeld. Men is zelf verantwoordelijk voor het aanmelden voor examens. Men dient het examenreglement te volgen, zoals vermeld op www.veelkant.nl. Men heeft het recht om aan examens deel te nemen indien het examengeld is voldaan (indien van toepassing}; men minimaal 90% van alle lesdagen gevolgd heeft en alle studieopdrachten met goed gevolg heeft afgerond; het verschuldigde lesgeld voor de opleiding is betaald; Indien men niet geslaagd is voor een examen, kan men zich opgeven voor een herkansing. De eerste herkansing is kosteloos. Bij een volgende herkansing betaalt de student de standaard examenkosten.

Artikel 11: Klachtenprocedure

Mocht het gebeuren dat men ergens ontevreden over is, dan kan men hierover feedback geven of een klacht indienen bij het secretariaat van Veelkant. Feedback of klachten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Een klager dient zich te houden aan de volgorde van de klachtenprocedure: De klacht dient te worden ingediend bij het secretariaat van Veelkant via email: info@veelkant.nl. Veelkant beoordeelt de klacht en lost deze indien mogelijk op binnen vier weken. Mocht de procedure langer duren, dan word de klager daarvan op de hoogte gebracht met een indicatie van de te verwachten termijn. De klacht wordt geregistreerd middels een klachten-registratieformulier. De administratie van de klacht wordt bewaard tot twee jaar na afhandeling van de klacht. Veelkant beslist of er een persoonlijk gesprek moet komen met de klager of dat de klacht via email kan worden opgelost.
Mocht de klacht na een persoonlijk gesprek met de mentor nog steeds niet zijn opgelost, dan kan men zich wenden tot de door KTNO erkende onafhankelijke klachtencommissie, R.F.J.A. de Beijer, Commissaris Stichting KTNO via https://ktno.nl/contact. Men kan zich alleen tot deze klachtencommissie wenden als de gesprekken met de medewerkers van Veelkant niet tot oplossing van de klacht hebben geleid. Ook kan de klachtencommissie alleen benaderd worden door mensen die officieel als betalende student staan ingeschreven bij Veelkant. De klachtencommissie zal een onafhankelijk advies uitbrengen over de klacht, zowel naar de klager als naar Veelkant. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor beide partijen en eventuele consequenties worden door Veelkant binnen 6 weken afgehandeld.

Artikel 12: Verwerking Persoonsgegevens en Bijzondere Persoongegevens

In verband met het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens zal Veelkant op een respectvolle en zorgvuldige wijze omgaan met de privacy van alle geïnteresseerden en studenten waarmee zij zaken doet. Daarbij houdt Veelkant zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Voor meer informatie lees onze Privacy Verklaring op onze website.

Artikel 13:

Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote, inhoudelijke wijzigingen zullen wij aan de studenten kenbaar maken.